Prezantim i formave te bashkëpunimit me
ACERC: f
ormat e anëtarësimit individualë ose institucionale

Publikuar
me 10 Tetor 2015

I Nderuar Lexues,

ACERC është një qendër think tank qe po shikon çdo dite e me
shume një interes te gjere përfshirje nga aktoret e tregut energjetikë
shqiptarë dhe me gjere ato rajonal e te BE-se. Ne kuadër te qasjes për një
përfaqësim gjithëpërfshirëse ACERC është e hapur për kontributet e te gjithë
aktoreve qe synojnë promovimin e një liberalizimi dhe integrimin efektiv
rajonal si dhe ndërtimin e një modeli tregu qe stimulon përdorimin efikas të
burimeve të energjisë. Një qasje kjo qe synon te realizohet nëpërmjet ndërtimit
te raporteve profesionale te hapura dhe transparente mbi profilet e tregut
energjetikë dhe aspektet e ndërlidhura.

Për sa me sipër Qendra Shqiptare për
Rregullimin dhe Konservimin e Energjisë – ACERC e themeluar si një qendër think tank me synime hulumtuese dhe
këshillëdhënëse mbi tregun energjetikë Shqiptare, ne kuadrin e integrimit
rajonal dhe atë evropiane te energjisë (IEM), synon nxjerrjen e raporteve,
artikujve dhe periodikeve. Mbajtjen edhe nëpërmjet partnereve te aktiviteteve
mbështesë ne ngritjen e kapaciteteve, si seminare, trajnime dhe konferenca
kombëtare dhe rajonale. Iniciativa qe plotësohen duke avokuar në sektorin e
energjisë për të promovuar ngritjen e një forumi si Shkollën Shqiptare
Rregullore.

Ne kete drejtim ACERC është e hapur
për çdo forme bashkëpunimi, ku angazhimi i secilit do reflektoj kapacitet,
vullnetin dhe përkushtimin profesional. Për sa me sipër, ftohen te gjithë
aktore e interesuar ne ndërtimin e një rrjeti bashkëpunimi te ndërsjellët mbi
profilet e një qendre think tank, si
individë ne formën e “eksperteve te asocuar” ose si “partner
institucionale”. Për kete, mund te merrni kontakte me Secretariatin e
ACERC
,
për te vijuar komunikimin mbi format specifik te bashkëpunimit ne fusha e
interesit te përbashkët, te bindur qe kjo do te jete dhe rruga me e mire qe do
te sjelle inkuadrimin ne një nivele me te larte te dialogut ndërinstitucionalë
te shoqërisë civile dhe përfaqësuesve te institucioneve publike.

Leave a Reply

Your email address will not be published.